Новини
Още няколко стъпки по пътеката на електронното управление
14.09.2018

Уважаеми колеги,

Както е известно след 01.11.2018 г. ще бъде преустановен обменът на хартиени документи между администрациите. Повече от 470 администрации вече са включени в СЕОС и успешно започват да обменят документи. Електронни документи вече се изпращат и получават в администрациите по електронен път, но вероятно са възникнали и ще възникват и множество въпроси:
•    Каква е готовността на конкретната администрацията?
•    Знаят ли служителите какво да правят?
•    Смятат ли ръководителите, че са установили правилната технология на работата.
•    Могат ли те да я прилагат и да се възползват от нея.?
•    Смятат ли, юристите, че внедрените технологии отговарят на нормативната уредба?

Електронното управление не може да се постигне с еднократен акт или с директива, още по-малко със заплахи и наказания. Това е достатъчно сложен процес на внедряване на съвременни технологии и програмни продукти. Процесът трябва да бъде съпроводен със смислено и целенасочено обучение. Очевидно е, че ще се търси най-подходящата технология на работа и това ще се прави в самите администрации.
 
Софтуерна група АКСТЪР предлага на вниманието на Ръководствата на администрациите, ползващи системите АКСТЪР, документа „Още няколко стъпки по пътеката на електронното управление”. Целта е  преходът от хартиения към дигиталния свят да се направи по-безболезнен за служителите и за администрацията Ви като цяло.


Софтуерна група АКСТЪР
Технически университет-София