АКСТЪР SMS
АКСТЪР SMS
 • Поддържа регистър на контактите, към които ще бъдат изпращани кратки текстови съобщения;
 • Групиране на контактите в групи;
 • Изпращане на SMS до отделни контакти или телефонни номера;
 • Изпращане на SMS до група от контакти;
 • Получаване на SMS от мобилни номера;
 • Таксуване на входящи SMS – съобщенията, които гражданите изпращат, за да заявят дадена услуга могат да бъдат таксувани по определена тарифа и приходите да влизат в касата на общината;
 • Автоматичен отговор на входящи съобщения;
 • Пренасочване на входящите съобщения към e-mail, с цел уведомяване на отговорно лице;
 • Бързи съобщения - поддържане на предварително дефинирани шаблони, от които бързо да се съставят съобщения;
 • Реализиране на анкета чрез кратки съобщения и получаване на отговор от гражданите;
 • Автоматично изпращане на съобщения – може да бъдат насрочени съобщения, които да бъдат изпращани в зададен час и през определен интервал от време;
 • Уеб базиран интуитивен интерфейс, позволяващ лесната работа на потребителя;
 • Пълна интеграция със системите на АКСТЪР.

АКСТЪР SMS e услуга, която предлага изпращане на кратки текстови съобщения до мобилни телефони в страната и чужбина. Има за цел да предостави на администрациите възможност да уведомяват гражданите за събития и услуги, от които се интересуват.