АКСТЪР Общиски вземания
АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ
 

АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ предоставя възможност да се регистрират всички задължения към общината в момента на възникването им.

Системата получава данни от: 

  • АКСТЪР НАЕМИ в момента, в който срокът за плащане на наема изтече;
  • АКСТЪР ТЪРГОВИЯ, когато възникнат задължения за плащане;
  • АКСТЪР ОФИС/модул НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, когато бъде регистрирано наказателно постановление от счетоводството.

При плащане по касов или безкасов път автоматично се регистрират платените суми, обвързани със задълженията.

Всеки път, когато се поиска услуга от една от системите АКСТЪР, те правят справка за наличието на задължения и информират по подходящ начин за това оператора, който в зависимост от нормативната уредба предоставя или отказва услугата.

Специален набор от справки и отчети позволява да се проследи възникването на задълженията и тяхното погасяването.