АКСТЪР Жилищна картотека
АКСТЪР Жилищна картотека
  • Лесно и бързо попълване на данните за всеки картон (е-картон)
  • Актуализация на данните от „картона”, когато настъпват промени в тях (например ново дете)
  • Автоматизация на процедурите по класиране на кандидатите за общински жилища в съответствие с наредбите за реда и условията за разпореждане с общинските жилища на територията на съответните общини
  • Контрол на коректността на данните

АКСТЪР ЖИЛИЩНА  КАРТОТЕКА е съвременна система за регистрация на нуждаещите се и кандидатстващите за общинско жилище граждани и за извършване на класация при разпределяне на общинския жилищния фонд.

Системата предлага богат набор от справки върху данните, съдържащи се в картоните, също така осигурява различни видове права за различните типове потребители, строг контрол на достъпа и следене кой потребител каква корекция е извършил, извеждане на справките в MS WORD, МS EXCEL и текстови файлове.